ระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบที่ 3 หรือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM


ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาระบบที่ 3 หรือที่เรียกกันว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหนึ่งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) มีแนวคิดการพัฒนามาจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC โดยพัฒนาด้วยภาษา Java และใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ทั้งนี้หากสถาบันอุดมศึกษาใดประสงค์ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าว จะต้องมีผู้ดูแลและพัฒนาระบบของตนเองซึ่งสามารถพัฒนาระบบต่อยอดให้เหมาะกับการทำงานของผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในกลุ่มผู้พัฒนาและผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อันนำไปสู่การประยุกต์เพื่อใช้งานและพัฒนาตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาได้เอง

ประกอบด้วยระบบงานหลักดังต่อไปนี้

 

1. ระบบระบบจัดซื้อ-จัดหา (Acquisition Module)

2. ระบบลงรายการทรัพยากร(Cataloging Module)

3. ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial CModule)

4. ระบบยืม-คืน (Circulation Module)

5. ระบบสืบค้น (OPAC )

และยังพัฒนาระบบงานเสริมเพิ่มเติมในส่วนของ Mobile Application , Recommendation system และ Sigle Search ปัจจุบันพัฒนาถึงระยะที่ 6

 

ประวัติการพัฒนา

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2562)(ปัจจุบัน)
  พัฒนาฟังก์ชันงานเพิ่มเติมและปรับปรุงการทำงานของโมดูลที่พัฒนาในระยะที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 • ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Single Search)
การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ระยะที่ 5
 

Recommendation System ประกอบด้วย

 1. Smart Information Analysis Module
 2. Content-Based Analysis
 3. Collaborative-Based Analysis
การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ระยะที่ 4
 

Mobile Application ประกอบด้วย

 1. การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่วนบริการผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
 2. รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ SIP2
 3. เชื่อมต่อโมดูลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog) กับระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ระยะที่ 3  
 
 1. Acquisition Module
ารพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ระยะที่ 2
 
 1. Serials
 2. Circulation
การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ระยะที่ 1
 
 1. OPAC
 2. Catalog
 

 

 • ระบบงานจัดทำรายการ (Cataloging module)
 • ระบบงานยืมคืน (Circulation module)
 • ระบบงานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control)
 • ระบบงานจัดซื้อจัดหา (Acquisition module)
 • ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC & Utility module)
 • ระบบงานออกรายงาน (Report)

มีการดำเนินการการติดตั้งให้กับห้องสมุดนำร่อง 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ • KMUTT-LM ระยะที่ 6
 • หน่วยงานที่ใช้ระบบ
 • ทดลองใช้งานระบบ
 • ติดต่อขอใช้งานระบบ

Module

ประกอบด้วยระบบงานหลักดังต่อไปนี้

1. ระบบระบบจัดซื้อ-จัดหา (Acquisition Module)

2. ระบบลงรายการทรัพยากร(Cataloging Module)

3. ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial CModule)

4. ระบบยืม-คืน (Circulation Module)

5. ระบบสืบค้น (OPAC )

6.Mobile Application

7.Single Search

 

 

หน่วยงานที่ใช้งานระบบจำนวน 12 สถาบัน

กลุ่มสถาบัน

สถาบันที่ติดตั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

ปีที่เริ่มใช้งาน

หมายเหตุ

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะที่ 5

18 มีนาคม  2553

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระยะที่ 5

3 สิงหาคม 2558

* ยังไม่มีการใช้งาน Recommendation

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระยะที่ 5

22 พ.ค. 61

ใช้งานเต็มรูปแบบ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระยะที่ 5

พ.ค. 61

อบรมและติดตั้งแล้ว รอการกำหนด Policy ของห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ระยะที่ 5

มิ.ย. 61

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ระยะที่ 5

 

อบรมแล้วอยู่ระหว่าง Admin ของแต่ละที่ดำเนินการติดตั้ง Server

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระยะที่ 5

 

อบรมแล้วอยู่ระหว่าง Admin ของแต่ละที่ดำเนินการติดตั้ง Server

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระยะที่ 5

 

อบรมแล้วอยู่ระหว่าง Admin ของแต่ละที่ดำเนินการติดตั้ง Server

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระยะที่ 5

 

อบรมแล้วอยู่ระหว่าง Admin ของแต่ละที่ดำเนินการติดตั้ง Server

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระยะที่ 5

 

อบรมแล้วอยู่ระหว่าง Admin ของแต่ละที่ดำเนินการติดตั้ง Server

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระยะที่ 5

 

อบรมแล้วอยู่ระหว่าง Admin ของแต่ละที่ดำเนินการติดตั้ง Server

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะที่ 5

 

อบรมแล้วอยู่ระหว่าง Admin ของแต่ละที่ดำเนินการติดตั้ง Server

 

สามารถทดลองใช้งานระบบได้ที่

OPAC  
Single Search  
Downlaod Software KMUTT-LM DEMO

User name: lmdemo

Password: pass01

คู่มือการติดตั้ง KMUTT-Demo  

 

สามารถติดต่อขอรับ Software ได้ฟรี ได้ที่

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Tel : 0 2232 4000 ต่อ 3001 - 3005

E-Mail : noc-thailis@uni.net.th

 
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Phone: + 66 (0) 2470-8233, + 66 (0) 2470-8222, + 66 (0) 2470-8239
Fax: + 66 (0) 2470-8212
E-mail: lm.lib@mail.kmutt.ac.th

 

 

หมายเหตุ: ไม่มีค่าบำรุงรักษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kmutt-lm.lib.kmutt.ac.th/

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

เว็บไซต์ URL : https://www.uni.net.th

Tel : 0 2232 4000 ต่อ 3001 - 3005

E-Mail : noc-thailis@uni.net.th

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST :0 7428 2120

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib :0 7567 2287, 08 6478 8442

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM :0 2470 8233, 0 2470 8222, 0 2470 8239


สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม